Factsheet Buitendiensten Inspectie SZW 2012

Van 1 april tot 21 juli 2012 heeft de Inspectie SZW inspecties uitgevoerd bij buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Een vijftal provincies is bezocht. Aanleiding voor deze inspecties vormden de resultaten van inspecties uit 2008, waaruit bleek dat de Arbeidsomstandighedenwet niet voldoende werd nageleefd. De inspecties richtten zich op de onderwerpen arbeidsmiddelen, werkplekinrichting, gevaarlijke stoffen, biologische agentia, fysieke belasting, agressie & geweld en de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bij de vijf provincies zijn in totaal 19 overtredingen geconstateerd, met name op het gebied van agressie & geweld en biologische agentia. Het A&O-fonds bespreekt in het arbo-co netwerk hoe de huidige beschikbare informatie (Arbocatalogus, PAR en digi RI&E) beter benut kan worden en waar nog eventuele hiaten in kennis en informatie zitten. Lees hier de volledige factsheet van de Inspectie SZW.

Zie ook