Diversiteit doelstellingen

Provincies hebben te maken met een veranderende samenstelling van de beroepsbevolking, met toenemende verwachtingen van mondige burgers ten aanzien van het functioneren van de provincies, met vergrijzing en arbeidsmarktknelpunten. Een divers samengesteld personeelsbestand geeft provincies meer mogelijkheden om in te spelen op deze ontwikkelingen. Diversiteit komt voor een deel tot stand doordat het arbeidsaanbod steeds diverser wordt. Zolang dat nog onvoldoende is terug te zien in het personeelsbestand van de provincies, blijft diversiteitsbeleid belangrijk.

 

In 2012 en 2013 zijn verschillende diversiteitsactiviteiten uitgevoerd. Deze vloeiden voort uit het subsidietraject van BZK. De meeste activiteiten zijn ondergebracht bij de programmalijn Arbeidsmarkt .

 

Doelstelling Diversiteit
De doelstelling was dat het personeelsbestand van de sector provincies een reële afspiegeling vormt van de huidige samenleving door het vergroten van de inspanning om meer mensen met een biculturele achtergrond aan te trekken en te behouden. Met het project Diversiteit  gaven sociale partners in de sector provincies een impuls aan diversiteitsbeleid. Insteek was met name het bedrijfskundig perspectief. Diversiteit is van meerwaarde voor het functioneren van de organisatie. Verschillende activiteiten zijn er op gericht meer mensen met een biculturele achtergrond aan te trekken en te behouden. De sectorfondsen van de sectoren provincies, gemeenten en waterschappen hebben zich gezamenlijk ingespannen om de doelstellingen die verwoord zijn in het plan van aanpak te realiseren.

 

Activiteiten

In 2013 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 

– Realiseren van een filmpje waarin de ambassadeurs Diversiteit 2013, Wil Rutten, toenmalig provinciesecretaris van de provincie Noord-Brabant en Hans Goedhart, provinciesecretaris van de provincie Utrecht, aan het woord kwamen.

 

– Publiceren van een profielenboek samen met de gemeenten en de waterschappen, waarin alle ambassadeurs Diversiteit aan het woord komen, met hierin een interview met Hans Goedhart en een  interview met Wil Rutten.

 

– Project Dynamic Duo’s wat o.a. het document ‘Richtlijnen Dynamic Duo‘ heeft opgeleverd.

 

Links:

 

• Profielenboek ambassadeurs Diversiteit 2013
• Filmpje ambassadeurs provincies Diversiteit 2013
• Profielenboek ambassadeurs Diversiteit 2011
• Summercourse Talentpool@work
• Businesscase Diversiteit
• Praktische handreiking Diversiteitsbeleid
• Plan van aanpak impulsregeling BZK
• Convenant BZK – Zelfstandige Publieke Werkgevers
• Diversiteitsportaal A&O fonds Rijk
• Richtlijnen Dynamic Duo
• Het plan van aanpak

Zie ook