knoppendoelgroep-hrm

voormede_kleurfinal_zw

Pilot Functiecreatie

Werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
In het Sociaal Akkoord 2013 heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners over het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven staat aan de lat voor 100.000 nieuwe banen en de overheid voor 25.000 nieuwe banen. Minister Plasterk (BZK) heeft dit aantal van 25.000 banen voor de overheid als coördinerend minister verdeeld over de 14 overheids- en onderwijssectoren. Deze verdeling is een afspiegeling van de aantallen medewerkers werkzaam in die sectoren. Op het moment dat de overheid niet voldoet aan het uitgezette “groeipad” nieuwe banen, wordt de quotumwet van kracht die bepaalt dat 5% van het personeelsbestand van organisaties dient te bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Rol provincies
De sector provincies heeft de opdracht om 340 nieuwe banen te creëren in tien jaar tijd. In het IPO-bestuur is vervolgens een verdeling gemaakt per provincie per kalenderjaar, op basis van de bezetting van de provincies op 1 januari 2013. Het IPO heeft samen met A&O fonds Gemeenten en het A&O-fonds van de Sociale Werkvoorziening meegedaan aan het project functiecreatie. Radar Advies is hierbij ingehuurd voor de projectleiding. De provincies Fryslân en Drenthe zijn namens de provincies begin 2014 gestart met pilots functiecreatie. Voor de gemeentelijke sector namen de gemeenten Delft, Wijchen en Doetinchem als pilots deel aan dit project. Voor de pilot functiecreatie was een buitenkring samengesteld met vertegenwoordigers van belangstellende organisaties binnen de decentrale overheid (gemeenten, provincies en waterschappen) en deze werden uitgenodigd voor buitenkring bijeenkomsten waar werd gehaald en gebracht om de ervaringen met betrekking tot de ‘inclusieve arbeidsmarkt’ te versterken.

 

Toolkit beschikbaar
De pilot functiecreatie is afgerond. Er is een toolkit beschikbaar om provincies te helpen gestelde doelen te realiseren. De toolkit bestaat uit: Starten met functiecreatie , Kansen creëren voor functies en Aan het werk: de functies.

Zie ook