Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen

Categorie:

Beschrijving

Home » Producten » Arbeidsmarkt » Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen

Publicatie

Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen

Het A&O-fonds Provincies brengt – naast de Personeelsmonitor Provincies – vanaf 2021 jaarlijks de Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen uit. Hierin zijn de cijfers met betrekking tot Werkgelegenheid, Personeelsopbouw, In- en uitstroom, Beloning- en loonkosten, Ziekteverzuim, Opleiding en ontwikkeling, en Sociale zekerheid opgenomen van bij de cao provinciale sector aangesloten partijen. De gegevens die in de monitor worden opgenomen, komen uit de eigen personeels- en salarisadministratie van de provinciale organisaties.

Gezien de variëteit in aard, activiteiten en personeelsomvang van deze organisaties, is een onderscheid gemaakt tussen organisaties met meer en minder dan vijftig medewerkers.

eerste

Aangesloten partijen met vijftig medewerkers of meer

Organisaties met meer dan vijftig medewerkers worden in de gelegenheid gesteld hun gegevens op te laten nemen in een Excelbestand. Dit bestand is enkel inzichtelijk voor alle partijen bij de cao, het IPO en de sociale partners om zo benchmarking met andere partijen bij de cao (met meer dan vijftig medewerkers) mogelijk te maken. Tevens worden deze cijfers gebruikt voor het bepalen van de bijdragen aan het A&O-fonds Provincies en de werkgeversbijdrage voor de vakbonden; deze gegevens zullen niet separaat worden uitgevraagd.

Onderstaand informatiefilmpje brengt de Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen in beeld.

Aangesloten partijen met minder dan vijftig medewerkers

Organisaties met minder dan vijftig medewerkers ontvangen de gebruikte vraagstellingen en onderliggende definities van de Personeelsmonitor. Aan de hand hiervan kunnen zij zelf hun eigen cijfers genereren en vergelijken met de cijfers zoals gepresenteerd in het Dashboard Personeelsmonitor Provincies. Deze cijfers zijn hiermee enkel inzichtelijk voor de eigen organisatie en worden niet verspreid onder partijen bij de cao.  Uitvraag van gegevens benodigd voor het bepalen van de bijdragen aan het A&O-fonds Provincies en de werkgeversbijdrage voor de vakbonden, zal separaat plaatsvinden.

Geïnteresseerd in deelname?

Ben je geïnteresseerd in deelname aan de Personeelsmonitor Aangesloten Cao-partijen? Of heb je vragen?

Neem dan contact op met Marga Waldekker, programmamanager.

Neem contact op met Marga

Extra informatie

Doelgroep

Locatie

Vorm

Categorie